Algemene voorwaarden

Paardenmeisje 2.0
Beukenlaan 65
1613 TB Grootebroek
Tel. nummer: 06-5587 2806

KvK nummer: 80053580
Btw ID: NL003387401B79

1. Definities

Bedenktijd: de termijn waarbinnen je gebruik kan maken van jouw ontbindingsrecht.

Deelnemer: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een activiteit van Paardenmeisje 2.0 deelneemt.

Activiteit: Een fysieke les, workshop of demo die wordt begeleid door Paardenmeisje 2.0.

Koper: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Paardenmeisje 2.0.

Dag: kalenderdag.

Ontbindingsrecht: je recht om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Paardenmeisje 2.0: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en diensten aanbiedt.

Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

2. Algemeen

Onderstaande algemene voorwaarden gelden voor:

  • Fysieke lessen en workshops van Paardenmeisje 2.0
  • Online cursussen van Paardenmeisje 2.0
  • Aanschaf van producten via Paardenmeisje 2.0

Wanneer je inschrijft voor één van de diensten of een bestelling plaatst voor een product, ga je automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

3. Betalingen

3.1 Fysieke diensten

Een workshop of les dient uiterlijk 2 dagen voorafgaand aan de geplande datum te zijn betaald via het gestuurde betaalverzoek. Deze wordt verstuurd via Whatsapp, e-mail of privébericht via social media. Tenzij anders aangegeven zijn bedragen inclusief BTW en exclusief reiskosten indien van toepassing. Indien niet binnen de gestelde termijn is betaald, kan de deelnemer geweigerd worden om deel te nemen.

3.2 Online diensten

De aanschaf van een online cursus of programma komt tot stand na betaling van het product via het inschrijfformulier op de website. Direct na betaling ontvang je per mail een bevestiging en toegang tot het aangeschafte product. Mocht dit niet het geval zijn kun je contact opnemen met paardenmeisje2punt0@gmail.com. De aangeschafte cursus is persoonlijk en de toegang mag niet gedeeld worden. Ook mag het aangeschafte product niet doorverkocht worden. Zodra dit wel gebeurd, wordt de toegang van je account geblokkeerd en is er geen recht op restitutie.

Het lesmateriaal mag niet gedownload worden of verspreid. Het lesmateriaal blijft in eigendom van Paardenmeisje 2.0. Het auteursrecht is eveneens van Paardenmeisje 2.0

3.3 Producten

Betaling van producten vindt plaats middels het betalingssysteem op de website. Hiermee verplicht koper zichzelf tot aanschaf van het product. Webwinkel bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat de webwinkel deze bevestiging heeft verzonden kan consument de overeenkomst ontbinden. Restitutie is slechts mogelijk volgens de in artikel 5.3 genoemde procedure.

4.   Levering

Artikel 4 heeft uitsluitend betrekking op levering van fysieke producten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Paardenmeisje 2.0 kenbaar heeft gemaakt. Paardenmeisje 2.0 zal bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen leveren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Paardenmeisje 2.0 zal tijdig melding maken van vertragingen in de levering. Koper heeft het recht te ontbinden wanneer levering slechts na deze 30 dagen plaatsvindt of plaats kan vinden zonder dat dit vooraf is overeengekomen. Paardenmeisje 2.0 zal bij ontbinding de van koper ontvangen betalingen uiterlijk binnen dertig dagen vergoeden.

Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op koper op het moment van bezorging aan koper of een door hen vooraf aangewezen derde.

5.   Annulering

5.1 Fysieke diensten

Paardenmeisje 2.0 behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht of te weinig deelname een activiteit te annuleren. Terug storting van teveel betaalde gelden zal binnen 30 dagen plaatsvinden. Wanneer deelnemer een activiteit korter dan 48 uur van tevoren annuleert, is restitutie niet mogelijk. Bij annulering tot 10 dagen van tevoren, wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht. Daarna is restitutie niet meer mogelijk en wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Bij activiteiten is het mogelijk om iemand anders in jouw plaats te laten deelnemen. Neem hiervoor zo snel mogelijk contact op met Paardenmeisje 2.0.

5.2 Online diensten

Na inschrijving voor een online cursus via het inschrijfsysteem van de website van Paardenmeisje 2.0, heeft u 14 dagen bedenktijd, ingaande vanaf de datum dat u akkoord de inschrijving heeft afgerond en de bevestigende e-mail heeft ontvangen. Dit recht vervalt echter wanneer u een module van de online cursus heeft afgevinkt als ‘afgerond’. Per afgevinkte module wordt 25% in mindering gebracht op het te restitueren bedrag.

5.3 Producten

Koper heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product door consument. Koper zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met product en verpakking. Koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de beoordeling van het product.

Indien koper gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient hij dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan Paardenmeisje 2.0 te melden. Paardenmeisje 2.0 verstuurt een bevestiging van dit bericht. Producten dienen gezamenlijk met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de webwinkel geretourneerd te worden nadat koper de bevestiging heeft ontvangen.

In geval van ontbinding komen de kosten van de retourzending voor rekening van de koper.

Na ontbinding dient koper uiterlijk binnen 14 dagen het product te retourneren in originele staat. Paardenmeisje 2.0 vergoedt de van koper ontvangen betalingen uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding/retour.

6. Aansprakelijkheid en garantie

6.1 Fysieke diensten

Paardenmeisje 2.0 is niet aansprakelijk voor diefstal of schade van student of deelnemer, ontstaan tijdens een activiteit. Tevens is zij niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van handelingen van door haar ingeschakelde professionals, trainers, overige (hulp)personen of medecursisten of -studenten. Paardenmeisje 2.0 is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van, enig opgedaan letsel en/of schade tijdens deelname aan een activiteit en na toepassing van het geleerde in de praktijk. Student of deelnemers is aansprakelijkheid voor de eventuele schade die hij/zij of zijn/haar paard(en)  aanrichten aan Paardenmeisje 2.0 en aan mede deelnemers aan de activiteit.

Deelnemers zijn niet via Paardenmeisje 2.0 verzekerd tijdens deelname aan een activiteit, dan wel de omgang met de paarden van jezelf of van anderen. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een aansprakelijkheidsverzekering. Deelname aan een activiteit is op eigen risico.

De klant is jegens Paardenmeisje 2.0 verantwoordelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, zijn gezinsleden en zijn dieren. De klant dient al zijn roerende zaken, waaronder begrepen zijn paard, zelf te verzekeren tegen schade. Alsmede dient hij, met betrekking tot zijn paard dat deelneemt aan de activiteit van Paardenmeisje 2.0, een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben gesloten en deze in stand te houden. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient het risico van het bezit van het paard te verzekeren.

6.2 Online diensten

Paardenmeisje 2.0 is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van, enig opgedaan letsel en/of schade na toepassing van het geleerde in de praktijk.

6.3 Producten

Paardenmeisje 2.0 biedt geen (aanvullende) garanties met betrekking tot geleverde producten.
Producten dienen aan de redelijke verwachtingen van consument te voldoen. Producten mogen, behalve de gebruikelijke slijtage, geen gebreken vertonen gedurende de te verwachten levensduur van het product.

Indien een gebrek een fabricagefout blijkt te zijn, heeft consument recht op vervanging van het product. Alleen wanneer het product niet meer geproduceerd wordt, mag de Paardenmeisje 2.0 aanbieden het aankoopbedrag aan de consument aan te vergoeden.

Vergoeding of vervanging wegens het gebrek aan een product, komt te vervallen indien het gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onzorgvuldig, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud door koper.

Paardenmeisje 2.0 is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van, enig opgedaan letsel en/of schade bij gebruik van het aangekochte product.

7. Vertrouwelijkheid en privacy

Student en deelnemer zal zonder toestemming van Paardenmeisje 2.0 niet naar buiten treden met mededelingen over privacy gevoelige gegevens of over interne aangelegenheden, waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of kunnen begrijpen. Alle informatie die door studenten of deelnemers worden verstrekt is vertrouwelijk voor Paardenmeisje 2.0. De deelnemer geeft toestemming om naam, adresgegevens en overige relevante gegevens op te nemen in het relatiebestand, welke worden gebruikt om onder meer te informeren over activiteiten.  Op verzoek van de deelnemer worden adresgegevens uit het relatiebestand verwijderd.

 8. Fysieke gesteldheid paarden

Wanneer deelnemer aan een activiteit deelneemt met eigen paard, is deelnemer verplicht aan te geven wanneer er vermoedens van een besmettelijke ziekte op de stal van het paard of bij het paard zelf zijn. In verband met besmettingsgevaar, is het verboden met dit paard deel te nemen aan de activiteit.

9. Klachtenregeling

Op alle diensten en producten die worden aangeboden door Paardenmeisje 2.0 is Nederlands recht van toepassing. De klacht wordt geregistreerd en wordt 2 jaar bewaard.

9.1 Fysieke en online diensten

Deze regeling is bestemd voor deelnemers aan activiteiten en kopers van online cursussen van Paardenmeisje 2.0. Paardenmeisje 2.0 streeft naar een optimale dienstverlening. Mocht er onverhoopt toch een geschil ontstaan, dan kunt u gebruik maken van de volgende klachtenregeling.

Voor alle betrokkenen bij een klachtenprocedure geldt een geheimhoudingsplicht van de vertrouwelijke gegevens, die bij de behandeling van de klacht worden gebruikt. Er wordt gestreefd naar een informele behandeling van de klacht, waarbij als doel een zorgvuldige en behoorlijke afdoening voorop staat.

U kunt uw klacht schriftelijk indienen via e-mail aan paardenmeisje2punt0@gmail.com of per post aan Paardenmeisje 2.0, Beukenlaan 65, 1613TB in Grootebroek. Vermeldt duidelijk uw naam, adres, datum en een duidelijke, concrete omschrijving van het feit waar de klacht over gaat.

Na ontvangst van de klacht krijgt u binnen 5 werkdagen bericht, waarna er gestreefd wordt binnen 30 werkdagen de klacht naar tevredenheid af te handelen. Indien de afhandeling langer duurt dan 30 werkdagen, krijgt de indiener van de klacht hierover schriftelijk bericht. Tevens wordt er een indicatie gegeven van het verwachte termijn waarop uitsluitsel kan worden gegeven.

Indien de klacht niet intern naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kan het geschil worden voorgelegd aan een onafhankelijke derde. De uitspraak hiervan is bindend voor ons en zal binnen 2 weken door Paardenmeisje 2.0 worden afgehandeld.

9.2 Producten

Op overeenkomsten tussen Paardenmeisje 2.0 en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij de Paardenmeisje 2.0.

Bij Paardenmeisje 2.0 ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal Paardenmeisje 2.0 hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen koper wel een oplossing mag verwachten.

Paardenmeisje 2.0 wijst de koper op de mogelijkheid om, indien Paardenmeisje 2.0 en koper niet samen een oplossing bereiken, binnen 12 maanden na melding van de klacht, de klacht in te dienen bij de Online Dispute Resolution van Europese Commissie via https://webgate.ec.europa.eu/odr of direct bij de Geschillencommissie Algemeen https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/algemeen/.

Aldus opgemaakt d.d. 23-06-2021 te Grootebroek